Shiikureta haru... Kawarenu haru...
скажи мозгу"пока-пока"
Привет, Гость